top of page

Amalie Jordan

Eldre i fengsel.

Amalie Jordan tar en master i rus- og psykisk helsearbeid ved det Helsevitenskapelige Fakultet, Stavanger Universitet. 

 

Bakgrunn for oppgaven:
Gjennomsnittsalder har økt betydelig i norske fengsler de siste årene. I 2002 var 7 prosent av de innsatte over 50 år, mens andelen i 2019 var 29 prosent, og i 2021 var gjennomsnittsalderen på innsatte i Norge den høyeste i Norden med et gjennomsnitt på 38 år. Kriminalomsorgen mener det er grunn til å tro at denne utviklingen vil fortsette, og kunnskap om eldre innsatte er derfor viktig.

 

Metode:

Ved hjelp av fengselsdata (nPRIS) koblet med data fra Dødsårsaksregisteret (DÅR) og Norsk pasientregister (NPR) vil denne studien se på personer som var fylte 60 år ved første fengsling i perioden 01.01.2010 til 31.12.2019. Ved å følge personene i de tre registrene fram til oppfølgingsslutt (31.12.2019) eller dødsdato, vil vi kunne si noe om hva denne gruppen blir dømt for og i hvilken grad de har flere soninger, deres kontakt med spesialisthelsetjenesten og eventuelle diagnoser, samt gruppens mortalitet og dødsårsaker. Studien er en del av PriSUD prosjektet og vil bruke data fra The Norwegian Prison Release Study (nPRIS) sammen med DÅR og NPR. Korhorten er basert på administrative data fra alle norske fengsel og inneholder informasjon om alle soninger fra og med 01.01.2000 til og med 31.12.2019. Denne oppgaven vil ha særlig fokus på rusdiagnoser og på den måten sette søkelys på rus blant de eldre i fengsel. 

AmalieJordan_master22a.jpg
bottom of page