Prosjektet
PriSUD består i hovedsak av to datakilder som vil benyttes til å belyse forskjellige aspekter i prosjektet. Den ene delen er registerdata fra Kriminalomsorgen, hvor alle innsatte i norske fengsel er registrert. Disse dataene vil kobles mot andre registre slik som Norsk pasientregister (NPR) og Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister  (Reseptregisteret) i delprosjektet The Norwegian Prison Release Study (nPRIS). Gjennom en omfattende kartlegging ved hjelp av spørreskjema ble rusbruk og helse blant norske innsatte undersøkt i The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study (NorMA). Disse dataene dannet grunnlaget for rapporten Rusmiddelbruk og helsesituasjon blant innsatte i norske fengsel (rapporten kan leses i sin helhet her). 
Alle data som blir benyttet i studien er av-identifisert. I tillegg vil alle resultater vært  anonymisert, det vil si at ingen personer skal kunne identifiseres utifra materiale som blir publisert fra studien. Dataene i studien blir lagret gjennom Tjenester for Sensitive Data (TSD).
d257aca5-c3bf-4a3a-ad86-c835570d7183.png

nPRIS har som målsetning å kartlegge omfanget av behandling av ruslidelser i fengsel, samt å undersøke utfall knyttet til denne behandlingen. Datagrunnlaget er en kobling av flere sentrale registre med tilgang til data for alle personer løslatt i årene 2000-2017.

Market Analysis

​Evaluering av overdosetiltak i kriminalomsorgen 

Forskning har vist at det er en spesielt høy risiko for overdose i tiden umiddelbart etter løslatelse fra fengsel. I den forbindelse, er flere overdoseforebyggende tiltak igangsatt fra kriminalomsorgen. Disse tiltakene vil bli evaluert som en del av PriSUD-prosjektet.

NorMA_liten.png

NorMA-studien har som målsetning å kartlegge rus og helse blant innsatte, samt å undersøke hvordan det går med innsatte etter løslatelse. For å kartlegge rusmiddelbruk og helse ble det utviklet et spørreskjema som innsatte svarte på selv.

last ned.jpg

Brukerevaluering av WayBack​

Sommeren 2019 startet en brukerstyrt evaluering av WayBack. WayBack er en ideell stiftelse som arbeider for  nnsattes tilbakeføring til samfunnet. PriSUD-gruppa vil bistå med innsamling og analyser av materialet.

Midler fra Osloforskning

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo (UiO), som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

osloforskning-logo-200px.jpg